Polityka Prywatności

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie z mocą ustawy nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 roku ("Kodeks ochrony danych osobowych") przewiduje ochronę osób i innych podmiotów w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zgodnie ze wskazanym prawem, przetwarzanie danych opiera się na zasadzie rzetelności, legalności i przejrzystości oraz ochrony prywatności i praw użytkowników. Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003 poniżej przedstawiamy wymagane informacje.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest spółka GIACOMINI S.P.A. w osobie jej tymczasowego przedstawiciela prawnego.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane nawigacyjne
Systemy informatyczne i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi stron internetowej pozyskują niektóre dane w trakcie normalnego trybu pracy, które przekazywane są domyślnie w treści protokołów komunikacyjnych Internetu. Informacje te nie są zbierane w celach identyfikacyjnych, ale ze względu na swą naturę mogą posłużyć do identyfikacji użytkowników poprzez przetwarzanie i skojarzenia z danymi posiadanymi przez osoby trzecie. Do tej kategorii należą adresy IP lub nazwy domen komputerów łączących się ze stroną internetową, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas złożenia zapytania, metoda stosowana do składania zapytania do serwera, rozmiar pliku otrzymany w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (powodzenie, błąd, itp) i inne parametry systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. Dane te wykorzystywane są wyłącznie do uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat strony internetowej i sprawdzenia jej prawidłowego działania i są przechowywane tylko przez niezbędny czas. Dane mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku ewentualnych przestępstw informatycznych powodujących szkody strony internetowej.

Dane dostarczane przez użytkownika
Przetwarzanie danych ukierunkowane jest na dostarczanie usług oferowanych na stronie internetowej, również poprzez dostęp do obszarów zastrzeżonych strony, na sporządzanie statystyk korzystania z tych usług i na wysyłanie informacji, materiałów promocyjnych technicznych i/lub handlowych lub innych informacji o działalności Giacomini SPA, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. Odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić, w całości lub w części, korzystanie z żądanych usług. Jeśli chodzi o zbieranie danych na potrzeby rekrutacji, prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi informacjami, wyświetlanymi w przypadku wysyłania CV. Zgodnie z art. 24 punkt b) ustawy 196/03, nie przewiduje się zgody osoby zainteresowanej jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji kontraktu; w takich przypadkach zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zobowiązań umownych oraz do celów związanych z oceną satysfakcji klienta, zgodnie z normą UNI EN ISO 9001, na podstawie wewnętrznych procedur opracowanych przez Giacomini SPA.

Cookies
Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics w trybie anonimizującym adres IP, czyli usługę do analizy stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa tzw. "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, dzięki którym strona internetowa ma możliwość analizowania sposobu korzystania ze strony. Informacje odnośnie korzystania ze strony generowane przez pliki cookies (w tym adres IP, anonimizowany przez usunięcie kilku cyfr) są przekazywane na serwery Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzysta te informacje do oceny sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dla operatorów strony dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google.

 

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Wszystkie informacje, które użytkownik dobrowolnie przekazuje tej stronie, będą przetwarzane przez jednostki upoważnione przez Giacomini SPA, zgodnie z procedurami ustanowionymi w rozporządzeniu z mocą ustawy nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 roku. Bazy danych, w których przechowywane są dane osobowe, spełniają wymogi bezpieczeństwa określone w art. 31-36 rozporządzenia z mocą ustawy 196/2003, a w szczególności minimalne środki bezpieczeństwa przewidziane w specyfikacjach technicznych określonych w załączniku B do tekstu rozporządzenia. Przetwarzanie danych przy pomocy środków elektronicznych i/lub ręcznie będzie obejmowało, w granicach i na warunkach art. 11 rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/03, wszystkie operacje lub szereg operacji przewidzianych w artykule 4 ustęp 1 punkt a) rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/03, niezbędnych do tegoż przetwarzania.

 

TRYB DOSTĘPU, MODYFIKOWANIA I USUWANIA DANYCH

W każdej chwili można bezpłatnie poprosić o weryfikację, usunięcie, modyfikację swoich danych, zgodnie z art. 7 kodeksu prywatności, pisząc do Giacomini SPA, via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), do wiadomości osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych; ewentualne inne tryby usuwania danych będą dostępne bezpośrednio ze strony internetowej.

 

Art. 7 KODEKS PRYWATNOŚCI: PRAWA OSOBY ZAINTERESOWANEJ

Osoba zainteresowana ma prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub nieistnienia danych osobowych, które jej dotyczą, nawet jeśli nie są jeszcze zarejestrowane oraz do ich przekazania w zrozumiałej formie.

Osoba zainteresowana ma prawo do otrzymania informacji o:

a) źródle pochodzenia danych osobowych;

b) celu i sposobie przetwarzania;

c) logice stosowanej w przypadku przetwarzania za pomocą środków elektronicznych;

d) tożsamości administratora, osób odpowiedzialnych i przedstawiciela powołanego na mocy artykułu 5 ustęp 2;

e) podmiotach i kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać przekazane lub które mogą się z nimi zapoznać, jako przedstawiciele osób upoważnionych na terenie danego kraju.

Osoba zainteresowana ma prawo do:

a) aktualizacji, korekty lub, jeśli leży to w jej interesie, integracji danych;

b) usunięcia, anonimizacji lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, które nie muszą być przechowywane do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone;

c) zaświadczenia, że o czynnościach, o których mowa w punktach a) oraz b) zostały powiadomione te osoby, którym dane zostały przekazane lub ujawnione, także jeśli chodzi o zawartość, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to niemożliwe lub wiąże się z wykorzystaniem środków nieproporcjonalnych do chronionego prawa.

Osoba zainteresowana ma prawo do wniesienia sprzeciwu w całości lub w części:

a) z uzasadnionych powodów wobec przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, a nawet tylko wobec ich zbierania;

b) wobec przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub do przeprowadzania badań rynkowych lub komunikacji handlowej.