Polityka Prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że GIODO 679/2016 (“Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych”) przewiduje ochronę osób oraz innych podmiotów w zakresie przetwarzania danych osobowych.  Zgodnie z podanymi przepisami, przetwarzanie danych odbywać się będzie z poszanowaniem zasad prawidłowości, praworządności i przejrzystości, aby zapewnić ich poufność i ochronę praw osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 13 GIODO przedstawiamy następujące informacje.

 

ADMINISTRATOR PROCESU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem procesu przetwarzania danych osobowych jest spółka GIACOMINI S.p.A., via Per Alzo 39, 28017 San Maurizio D’Opaglio (NO), w osobie prawnego przedstawiciela pro tempore.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane dotyczące nawigacji
Systemy informatyczne i procedury, dotyczące oprogramowania, służące działaniu niniejszej strony internetowej, pobierają w trakcie normalnej pracy niektóre dane, których transmisja wpisana jest w wykorzystywanie protokołów komunikacji w sieci Internet. Są to informacje, które nie są gromadzone w celu ich przypisania do zidentyfikowanych podmiotów, lecz z uwagi na swój charakter mogą - dzięki opracowaniu i połączeniu z danymi posiadanymi przez podmioty trzecie - pozwolić na identyfikację użytkowników. Do tej kategorii należą adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się ze stroną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, godzinę żądania, metodę używaną podczas przesyłania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący na stan odpowiedzi z serwera (sukces, błąd, itp.) oraz pozostałe parametry dotyczące systemu operacyjnego oraz środowiska informatycznego użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat użytkowania strony oraz w celu kontrolowania jej prawidłowego działania oraz są przechowywane wyłącznie przez konieczny czas. Dane mogą być wykorzystywane w celu potwierdzenia odpowiedzialności na wypadek hipotetycznych przestępstw informatycznych zagrażających stronie.

Dane dostarczane przez użytkownika
Przetwarzanie ma na celu świadczenie usług oferowanych na stronie, również poprzez dostęp do zastrzeżonych stref strony, opracowywanie danych statystycznych na temat korzystania z usług oraz przesyłanie informacji, materiałów promocyjnych o charakterze technicznym i/lub handlowym, bądź innych komunikatów dotyczących działalności spółki Giacomini S.p.A., zarówno w formacie cyfrowym, jak i drukowanym. Odmowa przetwarzania danych może uniemożliwić - w całości lub w części - korzystanie z wymaganych usług. W odniesieniu do gromadzenia danych dla celów wyboru personelu, odsyłamy do szczegółowej informacji, z którą można się zapoznać w przypadku chęci przesłania do nas Państwa CV. Uściśla się, że nie przewiduje się zgody osoby, której dane dotyczą, jeśli przetwarzanie danych jest konieczne w celu wykonania umowy. W takich przypadkach zgromadzone dane stają się przedmiotem celowego przetwarzania, ukierunkowanego wyłącznie na spełnienie zobowiązań umownych, jak również dla celów związanych z oceną zadowolenia klienta, zgodnie z wytycznymi normy UNI EN ISO 9001, na podstawie procedur wewnętrznych, sporządzonych przez spółkę GIACOMINI S.p.A..

Cookies
Ta strona wykorzystuje Google Analytics w trybie anonimizacji adresu IP, jest to usługa analizy internetowej dostarczana przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki "cookies", tj. pliki tekstowe zapisywane w Państwa komputerze, co pozwala stronie internetowej na analizowanie w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adres IP, anonimizowany poprzez usunięcie kilku cyfr) zostaną przekazane i zapisane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzysta te informacje w celu śledzenia i analizowania, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony internetowej, sporządzi raport z aktywności strony internetowej dla operatorów strony i dostarczy inne usługi związane z aktywnością strony i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazać przedmiotowe informacje podmiotom trzecim, jeśli takie są wytyczne przepisów prawa lub jeśli podmioty trzecie wykorzystują przedmiotowe informacje na rzecz spółki Google.

Pliki cookies, które mogą być generowane przez Google Analytics zostały wymienione na niżej podanej stronie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...

Dane generowane przez Google Analytics będą przechowywane przez Google, jak wskazano w informacji, z którą można się zapoznać pod poniższym linkiem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...

Informacja o prywatności Google związana z usługą Google Analytics, jest dostępna pod poniższym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie informacje, które użytkownik przekaże dobrowolnie na przedmiotowej stronie, będą przetwarzane przez pracowników spółki Giacomini S.P.A. w sposób określony w GIODO 679/2016. Bazy danych, w których są przechowywane Państwa dane osobowe spełniają wymagania bezpieczeństwa określone w art. 32 GIODO. Przetwarzanie danych prowadzone z pomocą środków elektronicznych i/lub ręcznych obejmuje, zgodnie z ograniczeniami i warunkami określonymi w art. 5 GIODO, wszystkie czynności lub zespół czynności określonych w art. 4, ust. 1 GIODO, niezbędne dla celów przedmiotowego przetwarzania.

 

DOSTĘP, ZMIANY I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

W dowolnym momencie można zwrócić się z prośbą o nieodpłatną weryfikację, usunięcie, czy też zmianę swoich danych osobowych, bądź skorzystać z praw określonych w art. 15-22 GIODO (prawo dostępu, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji), pisząc do GIACOMINI S.p.A., do wiadomości Podmiotu przetwarzającego dane, via Per Alzo 39, 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO); Ewentualne inne sposoby usuwania danych osobowych będą dostępne bezpośrednio ze strony internetowej.

 

CZAS PRZECHOWYWANIA

 

Zebrane dane będą przechowywane przez spółkę Giacomini S.p.A. przez 10 lat.

 

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do niezależnych władz, jeśli uzna ona, że przetwarzanie odbywa się w sposób naruszający niniejszy regulamin. Więcej informacji znajduje się na stronie www.garanteprivacy.it